Algemene voorwaarden inmotus B.V.

Inmotus B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 55223184, gevestigd aan de Laarakkerweg 20, 5061 JR te Oisterwijk, hierna te noemen Inmotus B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Inmotus B.V. treedt op als groothandel van producten voor de podotherapie, orthopedie, podologie en alle overige schoen en/of voet gerelateerde branches.
 2. Inmotus B.V. houdt zich bezig met leveringen van bovengenoemde goederen.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Inmotus B.V. in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Inmotus B.V. en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Producten: die producten welke betrekking hebben op de in artikel 1 genoemde branches.

Dienstverlening: de door of namens Inmotus B.V. al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Inmotus B.V..

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Inmotus B.V. aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Inmotus B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Inmotus B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Inmotus B.V. of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (bv Douane), telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Inmotus B.V. en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Inmotus B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave/aanduidingen van Producten

 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Inmotus B.V. niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Inmotus B.V. een Order schriftelijk aanvaardt of door Inmotus B.V. uitvoering aan een Order wordt gegeven.
 3. Alle opgaven door Inmotus B.V. van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Inmotus B.V. kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
 4. Inmotus B.V. biedt in de categorie; Uitverkoop. Artikelen aan met een goedkopere prijs dan het origineel. Als er producten uit deze categorie zijn bestelt en Afnemer is niet tevreden of dit is niet wat hij/zij bedoelde, is Inmotus B.V. niet verplicht deze retour aan te nemen. Is het artikel foutief of beschadigd, dan dient Inmotus B.V. deze retour aan te nemen en te crediteren. Afnemer moet eerst contact opnemen met Inmotus B.V. voordat er iets retour gestuurd kan worden.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Kleuren van artikelen kunnen als gevolg van monitorinstellingen en invloeden van buitenaf (bv het zonlicht of aanraken) afwijken van de werkelijke kleur van het product. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Inmotus B.V. zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Levering en Transport

 1. Een door Inmotus B.V. opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Inmotus B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Inmotus B.V., op de door die toeleveranciers aan Inmotus B.V. verstrekte gegevens.
 2. Indien Inmotus B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Inmotus B.V.
 3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Inmotus B.V. derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
 4. Indien de Afnemer weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Inmotus B.V. voortvloeiende kosten te vergoeden.
 5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 6. Inmotus B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 7. Bestellingen worden door Inmotus B.V. binnen 48 uur aan de Afnemer geleverd mits de door Afnemer bestelde producten voorradig zijn en met uitzondering op praktijk- en werkplaats gerelateerde machines.
 8. Bij bestellingen boven een bedrag van €275 (tweehonderdvijfenzeventig) euro neemt Inmotus B.V. de bijdrage verzendkosten voor eigen rekening.
 9. Bij bestellingen onder het bedrag van €275 (tweehonderdvijfenzeventig) euro hanteert Inmotus B.V. een bijdrage transportkosten van €8,95 (acht euro en vijfennegentig cent) aan de Afnemer.
 10. Inmotus B.V. heeft ten allen tijde het recht een volumetoeslag te factureren aan de Afnemer als de bestelling in meer dan 1 pakketten moet worden ingepakt en/of het gewicht zwaarder is dan 20 kg. Deze volumetoeslag bedraagt €2,50 (twee eurovijftig). Inmotus B.V. is genoodzaakt zorgvuldig om te gaan met de eventuele volumetoeslag(en) en daar moet de Afnemer op kunnen rekenen.
 11. Afnemer is verplicht de door Inmotus B.V. gefactureerde bijdrage transport kosten en eventuele volumetoeslag(en) te betalen.

Artikel 7. Aflevering en Risico

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Inmotus B.V. de wijze van verzending.
 2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Inmotus B.V. zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
 4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Inmotus B.V. is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Verzuim/ontbinding

 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Inmotus B.V. gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Inmotus B.V. Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Inmotus B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 3. Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van Inmotus B.V. op grond van de wet en de Overeenkomst.
 4. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 8.1 of 8.2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Inmotus B.V. op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en alle vorderingen van Inmotus B.V. op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Inmotus B.V. gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Inmotus B.V. en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Inmotus B.V. in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

Artikel 9. Garanties

 1. Indien Inmotus B.V. Producten aan Afnemer aflevert, die Inmotus B.V. van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Inmotus B.V. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Inmotus B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de Afnemer schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Inmotus B.V. na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Inmotus B.V. in behandeling te worden genomen.
 3. Producten die aan normale slijtage en/ of verkleuring onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
 4. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Inmotus B.V. garantie verlenen of kan Inmotus B.V. – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.
 5. Klant kan afzien van een geplaatste order binnen 2 dagen na bestelling van deze order.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle Producten blijven eigendom van Inmotus B.V., niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Inmotus B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Inmotus B.V. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Producten die door Inmotus B.V. aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Inmotus B.V. of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Inmotus B.V. en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 3. Inmotus B.V. verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Inmotus B.V. zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 4. Afnemer zal Inmotus B.V. onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Inmotus B.V. bevoegd daartegen – mede namens Afnemer – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Inmotus B.V. zijn medewerking verlenen.

Artikel 12. Prijzen

 1. De door Inmotus B.V. gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals nieuwsbrief, prijslijsten en/of offertes van Inmotus B.V., uitgedrukt in Euro’s, af fabriek en exclusief BTW.
 3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Inmotus B.V. op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 4. Inmotus B.V. is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen.

Artikel 13. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen bestellingen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Inmotus B.V.is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
 2. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Inmotus B.V., zal Afnemer Inmotus B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Inmotus B.V.  alle schade vergoeden die Inmotus B.V.  lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 15. Overmacht

 1. Indien Inmotus B.V. door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de Overmacht 5 weken duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Inmotus B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Inmotus B.V. zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer

 1. Afnemer zal aan Inmotus B.V. alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Inmotus B.V.  benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 2. Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Inmotus B.V. staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Inmotus B.V.  het recht om extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is Inmotus B.V. toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer Omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Inmotus B.V. worden overgedragen zal Inmotus B.V.  Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Inmotus B.V.  is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Inmotus B.V..

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. De algemene voorwaarden van Inmotus B.V. kunnen op verzoek worden toegezonden.